Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 4

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

1. Komitee võib igal ajal pärast pöördumise saamist ja enne selle sisulist lahendamist edastada asjaomasele osalisriigile erakorraliseks läbivaatamiseks taotluse, et osalisriik rakendaks esialgseid õiguskaitsevahendeid, mis on vajalikud väidetava rikkumise ohvrile või ohvritele võimaliku pöördumatu kahju tekitamise ärahoidmiseks.
2. Kui komitee kasutab oma kaalutlusõigust vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, ei tähenda see otsuse langetamist pöördumise vastuvõetavuse või sisu kohta.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты