Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 16

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

Osalisriik võib denonsseerida käesoleva protokolli, saates sellekohase kirjaliku teate Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödudes pärast seda, kui peasekretär on teate kätte saanud.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты