Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (p)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(p) olles mures raskete tingimuste pärast, millega puutuvad kokku puuetega inimesed, kes on rassi, nahavärvuse, soo, keele, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, rahvusliku, etnilise, põlisrahvuselise või sotsiaalse päritolu, varandusliku seisu, sünni, vanuse või muu asjaolu alusel mitmese diskrimineerimise või diskrimineerimise raskendatud vormide objektiks;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address