Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (y)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(y) olles veendunud selles, et puuetega inimeste õiguste ja väärikuse edendamise ja kaitse laiahaardeline ja terviklik rahvusvaheline konventsioon annab olulise panuse puuetega inimeste ühiskondlikult märksa ebasoodsama olukorra parandamisse ning edendab nende võrdsete võimalustega osalemist kodanikuühiskonna, poliitika-, majandus-, sotsiaal- ja kultuurielu valdkondades nii arenguriikides kui ka arenenud riikides,
on kokku leppinud alljärgnevas:

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address