Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 8

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Teadlikkuse suurendamine

1. Osalisriigid kohustuvad võtma koheseid, tõhusaid ja asjakohased meetmeid, et:
(a) suurendada kogu ühiskonnas, kaasa arvatud perekonna tasandil, teadlikkust puuetega inimeste küsimustes ning soodustada austust puuetega inimeste õiguste ja väärikuse vastu;
(b) võidelda kõigil elualadel puuetega inimesi käsitlevate, sealhulgas sool ja vanusel põhinevate stereotüüpide, eelarvamuste ja kahjulike praktikate vastu;
(c) edendada teadlikkust puuetega inimeste võimetest ja panusest.
2. Selle eesmärgi saavutamiseks ette nähtud meetmete hulka kuulub:
(a) tõhusate teadlikkuse suurendamise kampaaniate algatamine ja jätkamine, nii et need:
(i) kasvataksid mõistmist puuetega inimeste õigustest;
(ii) edendaksid puuetega inimestest positiivsema taju ja suurema ühiskondliku teadlikkuse kujunemist;
(iii) edendaksid puuetega inimeste oskuste, väärtuste ja võimete ning töökohal ja tööturul antava panuse tunnustamist;
(b) puuetega inimeste õiguste suhtes lugupidava suhtumise soodustamine haridussüsteemi kõigil tasanditel, kaasa arvatud juba varases eas kõigis lastes;
(c) kõigi meediaorganite julgustamine, et nad kujutaksid puuetega inimesi viisil, mis vastab käesoleva konventsiooni eesmärgile;
(d) puuetega inimesi ja nende õigusi käsitlevate teadlikkust suurendavate koolitusprogrammide edendamine.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address