Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 39

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Komitee aruanne

Iga kahe aasta järel esitab komitee oma tegevusest aruande peaassambleele ning majandus- ja sotsiaalnõukogule ning võib teha ettepanekuid ja anda üldisi soovitusi, mis lähtuvad osalisriikidelt saadud aruannetest ja teabest. Sellised ettepanekud ja üldised soovitused lisatakse komitee aruandesse koos osalisriikide kommentaaridega, kui neid on.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address