Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 48

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Denonsseerimine

Osalisriik võib käesoleva konventsiooni denonsseerida, saates sellekohase kirjaliku teate Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödudes pärast seda, kui peasekretär on teate kätte saanud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address