Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 1

added 03.06.2015 1 views 0 comments

Käesoleva protokolli osalisriigid on kokku leppinud järgnevas:

1. Käesoleva protokolli osalisriik (edaspidi „osalisriik“) tunnustab puuetega inimeste õiguste komitee (edaspidi „komitee“) pädevust võtta vastu ja arutada pöördumisi selle riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt üksikisikutelt või üksikisikute rühmadelt, kes väidavad, et asjaomane osalisriik on rikkunud konventsiooni sätteid ja nemad on langenud selle ohvriks.
2. Komitee ei võta vastu pöördumisi, mis puudutavad neid konventsiooni osalisriike, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address