Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 3

added 03.06.2015 1 views 0 comments

Kui käesoleva protokolli artiklist 2 ei tulene teisiti, teavitab komitee asjaomast osalisriiki konfidentsiaalselt kõigist talle esitatud pöördumistest. Kõnealune riik peab kuue kuu jooksul esitama komiteele kirjaliku seletuse või märkuse, milles selgitatakse küsimust ja õiguskaitset, mida riik on rakendanud, kui seda on.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address