Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 4

added 03.06.2015 0 views 0 comments

1. Komitee võib igal ajal pärast pöördumise saamist ja enne selle sisulist lahendamist edastada asjaomasele osalisriigile erakorraliseks läbivaatamiseks taotluse, et osalisriik rakendaks esialgseid õiguskaitsevahendeid, mis on vajalikud väidetava rikkumise ohvrile või ohvritele võimaliku pöördumatu kahju tekitamise ärahoidmiseks.
2. Kui komitee kasutab oma kaalutlusõigust vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, ei tähenda see otsuse langetamist pöördumise vastuvõetavuse või sisu kohta.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address