Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 6

added 03.06.2015 1 views 0 comments

1. Kui komitee saab usaldusväärset teavet, mis viitab konventsioonis sätestatud õiguste raskele või süstemaatilisele rikkumisele mõne osalisriigi poolt, kutsub komitee seda osalisriiki tegema koostööd saadud teabe läbivaatamisel ning esitama selleks oma tähelepanekud nimetatud teabe kohta.
2. Arvestades asjaomase osalisriigi poolt esitatud võimalike tähelepanekute ja muu komiteele kättesaadava usaldusväärse teabega, võib komitee teha ühele või mitmele oma liikmele ülesandeks viia läbi uurimine ja teatada selle tulemustest kiirkorras komiteele. Põhjendatuse korral ja osalisriigi nõusolekul võivad uurimistoimingud sisaldada ka vastava riigi territooriumi külastamist.
3. Pärast sellise uurimise tulemuste läbivaatamist edastab komitee need tulemused asjaomasele osalisriigile koos võimalike kommentaaride ja soovitustega.
4. Asjaomane osalisriik peab kuue kuu jooksul pärast komitee uurimise tulemuste, kommentaaride ja soovituste kättesaamist edastama komiteele oma tähelepanekud.
5. Selline uurimine viiakse läbi konfidentsiaalselt ja kõigil menetlusetappidel püütakse teha koostööd asjaomase osalisriigiga.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address