Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 13

added 03.06.2015 0 views 0 comments

1. Käesolev protokoll jõustub kolmekümnendal päeval pärast kümnenda ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmist tingimusel, et konventsioon on jõustunud.
2. Iga riigi või piirkondliku integratsiooni organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib või kinnitab protokolli või ühineb sellega pärast kümnenda ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, jõustub protokoll kolmekümnendal päeval pärast seda, kui ta on asjakohase kirja hoiule andnud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address