Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 16

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Osalisriik võib denonsseerida käesoleva protokolli, saates sellekohase kirjaliku teate Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödudes pärast seda, kui peasekretär on teate kätte saanud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address